Julie Zenatti - Refaire danser les fleurs

J'ai encore des choses à te dire
La nuit j'entends des mélodies
Toutes ces histoires qui me traversent
Au jour, j'en fais des poésies
On s'est peu...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.