Justin Quiles - Jeans

¿Cómo te pu-?
Hace' que--
Yeah yeah yeah
No-oh

¿Cómo te pusiste esos jeanes? (jeanes)
Haces que mi mente maquine (oh oh)
No te puedo sacar ni ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.