Dalex - Cuaderno

The Avengers

Desde que estábamos en la High (High)
Escribías mi nombre en tu cuaderno (Cuaderno) (Yeh ih)
Yo pienso en ti cuando estoy high
Y ah...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.