Rea Garvey - Not Easy To Love

Slow down, breathe in
Let your heart find the rhythm
Hold on, be still
Let your heart find the rhythm

You think sometimes that it's gonna go awa...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.