BlocBoy JB - Do It For Me

Do it for me baby, can you mask up?
I want you to shoot it for me, baby, I'm the master
I wanna see you do it for me, baby I'm no lacker
You know I...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.