No Jumper - Hard

Gang, gang (bitch)
Five times seven bullets rip you apart
Beep, beep
Gang, gang
The fuck we rockin' man (know how the fuck we rock bitch)
Free Sa...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.