BlocBoy JB - Slow Dance

Run it up, slow down
Run it up, slow down
Run it up, slow down
Run it up, slow down

Hoes be hating, yeah
I just slow dance with the money
In a...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.