Bob Schneider - Metal and Steel

I am metal I am steel
But I don't mind cause I can't feel a thing
I'm a diamond ring

I'm not flesh & I'm not bone
And I'm not sad & I'm not all ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.