Bob Schneider - Blue Skies for Everyone

Spit on the ground, hold your breath
try to scare to scare yourself to death
bury your bones under the dirt
tear your drawers and rip your shirt
s...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.