Stadio - Bella Più Che Mai

Bella da ridere
Mi spettini, mi spalmi sui tuoi crackers
Bella e infallibile, sai prendere la mira e fare bum
Colpito sì, colpito e affondato
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.