Kevin Fowler - Before Somebody Gets Hurt

She unsnapped the top two buttons on my shirt
I felt myself melting in her eyes
One slow kiss from her sweet lips said a thousand words
Good night ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.