Kevin Fowler - Best Mistake I Ever MadeI was young and single

Glad that I was free

Had my whole life ahead

There was nothing stoppin me


Headed out to Vegas, me and all my friends

Ju...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.