Drake - At The Top

BandKamp

OVO, MMG, GBE
You already know

At the top, it's just us, nigga
But I don't really trust niggas
OTF, it's just us, nigga
But I don't...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.