Nicki Minaj - Only

Yo, I never fucked Wayne, I never fucked Drake
All my life, man, fuck's sake
If I did I menage with 'em
And let 'em eat my ass like a cupcake
My m...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.