Julie Zenatti - Pars sans rien dire

Tu t'es fâché avec le temps
Tu t'essouffles à contre-courant
Sur cette place
Un coeur paumé dans cette ville

Ton corps bat la mélancolie
Et le ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.