Manuel Carrasco - Ámame Otra Vez

Le pregunte a tu zapato a donde te llevaban
Cansado no me dijeron ni media palabra
El otoño se marcho detrás se fueron tu ganas
Y vivo sin tu y ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.