Manuel Carrasco - Tenía Que Decirlo

Tenía que decirlo
Y aquel espejo sin rostro era el único que lo sabía
Aparentaba por fuera y por dentro La vida llovía
En cada huella un laberinto ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.