Bob Schneider - Suiciday

My friend got shot
All by himself
In the head
Just last week

He narrowly escaped
Growing older
Like the rest of us
Will and are

I don't miss him
Ver...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.