Remoe - Highclass

Baby, Baby, Baby, Baby

Barbie
Gestern im Twingo und heute fährst du im Ferrari
Aus der Dorfkneipe raus auf die aller exklusivsten Parties
Dein L...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.