Remoe - Mein Handy klingelt

Baby, Baby, Baby, Baby

Tu dir den Gefallen, Baby (Baby, Baby)
Vergiss die Fantasie in dei'm Kopf
Bin kein Mann für was Ernstes, Baby (Baby, Baby,...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.