Kevin Fowler - I'll Try Anything Twice

Way back when I was in High School,
I had a girl her name was Linda Sue.
One Friday at the ball game,
She said I had it I'm breakin' up with you
Come ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.