Kevin Fowler - Political Incorrectness

My truck has a rebel flag and a rifle rack
There's a case or two of empty cans blowin' in the back
Yeah I got an eight point buck strapped across the ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.