Slimm Calhoun - The Cut Song

You cut me Slimm, and I'll cut you
You cut me Slimm, and I'll cut you

[Slimm]
New game, true flame, spit, spark and sizzle
Stepped up approached clam...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.