Outkast - Funkanella

Clue
Clue
Clue
Clue...

[Big Boi]
Out of the basement
Out of the dungeon
Look at these broads
What have you done to them?
Rippin'it, sippin'it
Putt...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.