André 3000 - It's Ok

*Chrous* All these lonely girls want to cut.... it's ok.....
(x2)Thats aiight girl, that's ok
Keep callin me an beggin me an blowin me up... it's o...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.