Kevin Fowler - Bear, Bait, and AmmoBeer, Bait And Ammo By Kevin FowlerWell now early one day I was on my way

To my favorite fishin' hole

I was thinking I could sure use another ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.