Kevin Fowler - If Thesse Old Walls Could TalkKevin Fowler - If These Old Walls Could Talk


(chorus)

If these old walls could talk

I'd be a sad man

She'd left me long ago

If she knew the th...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.