Kevin Fowler - Hellbent for a HeartacheKevin Fowler - Hellbent For A Heartache


Well if you looked up "fool" in Webster's Dic book

You'd find a picture of me

You'd say now this ole boy...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.