Junior M.A.F.I.A. - White Chalk

Chorus hooks:

[Method Man]

I got more glocks and tecks than you

[Biggie Smalls]

Still seein bodies wit da muthafuckin chalk around 'em
(REPEAT 2X)...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.