BlocBoy JB - Swervin

Weigh it up no Reebok used to wear Fila
But I earned my stripes like Adidas
Stickin to the green like I'm PETA
Keep a glock on me nigga I don't do ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.