BlocBoy JB - Clap Out

Yeah
MoeBangzOnDaBeat
Hah, hah, word
BlocBoy, BlocBoy, BlocBoy
Yeah, yeah, yeah

I get you gone for a stack or two (Stack), like it or not, bitc...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.