Pietro Lombardi - Du bist die Eine

Ho-uh-ho
Yeah-yeah

Wie du mich küsst heut' Nacht
Für dich bleib' ich bis zur Ewigkeit wach
Wie du mich dann ansiehst
Das ist der Wahnsinn
Sag ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.