Pietro Lombardi - Ohne euch

Ich hab' durch euch gelernt
Dieses Leben zu leben
Denn wenn ihr nicht wärt
Würd' es all das nicht geben
Wir gehen gemeinsam diesen Weg
Ich will n...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.