Pietro Lombardi - La Familia

(Yeah) Ich denk' zurück, wir hingen ab im Park
Denk' zurück nach all den Jahren
Wo sind wir schon überall gewesen
So viele Fotos auf meinen Tapeten...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.