Pietro Lombardi - Wo bist du

(Gib mir ein Zeichen, wenn es dich gibt)
(Gib mir ein Zeichen, yeah-yeah)

Ich war wieder unterwegs, es ist vier Uhr in der Nacht
Die Party ist vo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.