Pietro Lombardi - In diesem Moment

Ich will nichts verändern, ich weiß wo ich bin
Muss nicht mehr suchen, hier gehöre ich hin
Ich stand oft daneben, jetzt bin ich mittendrin
Und alle...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.