Pietro Lombardi - Kämpferherz

Der erste Atemzug, er fiel dir nicht leicht
Die Ärzte sagten uns irgendwas von „Vielleicht“
Als ich das hörte, konnt' ich nur schweigen
Gott sei Da...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.