Pietro Lombardi - Bis der Vorhang fällt

Nichts scheint beständig, denn meine Welt dreht sich so schnell
Doch heb' ich ab, weiß ich, dass du mich am Boden hältst
Ich kann dir glauben und di...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.