Moses Pelham - Backstein

It's been a long time
I shouldn't have left you
With-Without a strong rhyme

Jetzt ist gut mit Affentanz und Nach-dem-Mund-Gerede
Es hat lang' ge...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.