Moses Pelham - Der Mond hört mir zu

(La Luna)
Uuh, yeah (uuh, yeah)
(La Luna)
Yeah

Ich glaub' aus gutem Grund, da oben ist ein freundlicher Mann
Um mich herum alles Idioten, ums m...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.