Pietro Lombardi - Es tut schon wieder weh

Es tut schon wieder weh, wenn ich dich live seh'
Kann dich nicht ansehen, kann's nicht verstehen
Es tut schon wieder weh, denn es ist vorbei
Ich li...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.