Anuel AA - Keii

Ella ya no piensa en él
Él la convirtió en alguien que ya no es
No le basta dar amor y ser fiel
Hoy se va modo Romeo, ella quiere beber

Y no, ya...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.