Justin Quiles - PORFA

(A ninguna quiero tocar por estar contigo)

Mirándome, preguntando en mi cell buscándome
Que ya no da más, otros cachos en la cara sacándome
To' l...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.