Ozuna - Nibiru

La baby está preparada
Me llamó para que la busque
Ella está revelada
Que el jevo la tiene cansada
Que le llegue en la G Wagon
Tiene tres amigas ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.