Chris Andrew - Hey Shorty

This is the remix (oh-woh) (wow-woh)
El negrito ojos claros
Chris Andrews, yeah, yeah
Ozuna

Hey, shorty (hey, shorty)
Me la paso pendiente a tu...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.