Terrace Martin - All I Own

Pressure bustin' every pipe I own
Contradictions flood my flow
Exhale my weed
Blow out my lows
The mirror sees what my eyes don't show
Oh, it's l...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.