Julie Zenatti - Tout est plus pop

Y a pas tout c'qu'on espère
Ce qu'il reste est à prendre
La vie est une écolière
On est toujours en septembre

Décoller les posters
Chercher le ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.