Pietro Lombardi - Macarena

Wir sind jung und wir fühlen uns frei
Der Moment hier ist alles, was bleibt
Strahlst mich an wie die Sonne das Meer
Oh oh oh, spür' den Sommerwind ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.