Rea Garvey - Lass uns gehen

Hello, hello
Can you hear my heart racin'?
And my eyes tell the story of man that's in love
I never been lost in the arms of an angel
And pride is...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.