Remoe - Radar

Ich hab' dich auf meinem Radar-dar-dar
Radar, Radar, Radar
Baby, du bist mir so nah, nah, nah, nah
Na na na na na na
Ich hab' dich auf meinem Rada...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.